شرکت الوند سپهر پارسیان

اطمینان و باور : اطمینان و باور داریم که بر چالش های تولید غلبه می کنیم.باور ما این است که با بهره گیری از توان رهبری ، تیمی مجرب و کار آزموده ، دانش به روز ، تجهیزات مدرن و تامین منابع مورد نیاز افقی روشن را تجربه خواهیم نمود.
لیاقت و شایستگی : لیاقت و شایستگی اساس ما در جذب سرمایه های انسانی است و با حفظ کرامات انسانی ، رفتاری منصفانه ، ارائه اختیاراتی شفاف و درک متقابل در حفظ این سرمایه های انسانی می کوشیم.
وفاداری و تعهد : خود را متعهد و وفادار در قبال جامعه ، پرسنل سازمان و خانواده های ایشان ، مشتریان ، شرکاء و سایر طرف های ذینفع می دانیم.
نوآوری و کیفیت : نوآوری و خلاقیت ، ارتقاء سطح کیفی محصولات ، پاسخگویی و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان مزیت رقابتی ماست.
دانش و یادگیری : کسب و انتقال مستمر دانش ، مهارت و تجربیات در همه سطوح سازمان باور ماست و بر این مهم اهتمام داریم.